پرسشنامه آرتروز و صدمات زانو (KOOS)

نام و نام خانوادگی(ضروری)
Hidden
MM slash DD slash YYYY
این پرسشنامه از شما در مورد مشکل زانویتان نظر خواهی می کند. اگر در پاسخ به سوالی شک دارید، نزدیکترین (بهترین) گزینه ممکن را انتخاب کنید..
۱. چندوقت یکبار در زانوی خود احساس درد میکنید؟
در هفته گذشته هنگام انجام هریک از فعالیتهای زیر چقدر درد داشته اید؟
۲. در هفته گذشته هنگام راه رفتن روی زمین صاف چقدر درد داشته اید؟
۳. در هفته گذشته هنگام بالا یا پایین رفتن از پله چقدر درد داشته اید؟
۴. در هفته گذشته هنگام نشستن یا دراز کشیدن چقدر درد داشته اید؟
فعالیتها و کارهای روزانه سواالت زیر مربوط به فعالیتهای جسمانی شما میباشد. منظور از فعالیتهای جسمانی، توانایی شما در جابجایی شدن و انجام کارهای شخصی است. لطفاً مشخص کنید در هفته گذشته به علت مشکل زانویتان انجام هریک از فعالیتهای زیر چقدر برایتان دشوار بوده است
۵. در هفته گذشته برخاستن از حالت نشسته چقدر برایتان دشوار بوده است؟
۶. در هفته گذشته ایستادن چقدر برایتان دشوار بوده است؟
۷. در هفته گذشته سوار شدن و پیاده شدن از ماشین چقدر برایتان دشوار بوده است؟
۸. در هفته گذشته چرخیدن و پیچیدن روی زانوی آسیب دیده چقدر برایتان دشوار بوده است؟
سوالات مربوط به کیفیت زندگی
۹. شما چند وقت به چند وقت یاد ناراحتی زانویتان می افتید؟
۱۰. آیا در روش زندگیتان تغییری داده اید تا کارهایی را که می توانند به زانویتان آسیب برسانند کمتر انجام دهید؟ (مثلا استفاده از توالت فرنگی به جای توالت ایرانی و خواندن نماز به صورت نشسته و ...)
۱۱. نداشتن اطمینان کافی به زانویتان تا چه حدی برای شما ایجاد مزاحمت و ناراحتی کرده است؟
۱۲. به طور کلی با زانویتان چقدر مشکل دارید؟