عناوین نگارش شده توسط دکتر هاشمی

زانوی پرانتزی

دوشنبه, 13th آوریل 2020/توسط دکتر زهرا هاشمی

بیماری اسگود شلاتر (درد زانو در نوجوانان)

دوشنبه, 13th آوریل 2020/توسط دکتر زهرا هاشمی

کشیدگی عضلات کشاله ی ران

جمعه, 3rd آوریل 2020/توسط دکتر زهرا هاشمی

تمرینات ورزشی در آسیب دیدگی رباط مچ دست

سه‌شنبه, 24th مارس 2020/توسط دکتر زهرا هاشمی

تمرینات توانبخشی پس از درمان شکستگی استخوان اسکافوئید مچ دست

سه‌شنبه, 24th مارس 2020/توسط دکتر زهرا هاشمی

تمرینات ورزشی پس از درمان شکستگی مچ دست

سه‌شنبه, 24th مارس 2020/توسط دکتر زهرا هاشمی

تمرینات ورزشی در درمان آسیب بافت مثلثی فیبری-غضروفی (TFCC)مچ دست

سه‌شنبه, 24th مارس 2020/توسط دکتر زهرا هاشمی

تمرینات ورزشی در آسیب تاندون سه سربازویی

سه‌شنبه, 24th مارس 2020/توسط دکتر زهرا هاشمی

آسیب های مینیسک زانو

پنج‌شنبه, 16th ژانویه 2020/توسط دکتر زهرا هاشمی

آسیب های لیگامان (رباط) صلیبی قدامی (ACL )

یکشنبه, 8th دسامبر 2019/توسط دکتر زهرا هاشمی

آرتروز زانو

جمعه, 27th سپتامبر 2019/توسط دکتر زهرا هاشمی

تمرینات ورزشی پس از درمان شکستگی انگشتان

پنج‌شنبه, 26th سپتامبر 2019/توسط دکتر زهرا هاشمی