پرسشنامه آرتروز و صدمات مفصل ران (HOOS)

نام و نام خانوادگی(ضروری)
Hidden
MM slash DD slash YYYY
این پرسشنامه از شما در مورد مشکل مفصل رانتان نظرخواهی می کند. اگر در پاسخ به سوالی شک دارید، نزدیکترین (بهترین) گزینه ممکن را انتخاب کنید..
۱. چندوقت به چند وقت در مفصل رانتان درد دارید؟
مقدار درد ران طی هفته گذشته در انجام فعالیت های زیر چقدر بوده است؟
۲. در هفته گذشته هنگام راه رفتن روی سطح هموار چقدر درد داشته اید؟
۳. در هفته گذشته هنگام بالا و پایین رفتن از پله چقدر درد داشته اید؟
۴. در هفته گذشته هنگام نشستن یا دراز کشیدن چقدر درد داشته اید؟
فعالیتها و کارهای روزانه سواالت زیر مربوط به فعالیتهای جسمانی شما میباشد. منظور از فعالیتهای جسمانی، توانایی شما در جابجایی شدن و انجام کارهای شخصی است. لطفاً مشخص کنید در هفته گذشته به علت مشکل مفصل رانتان انجام هریک از فعالیتهای زیر چقدر برایتان دشوار بوده است
۵. در هفته گذشته بلند شدن از حالت نشسته چقدر برایتان دشوار بوده است؟
۶. در هفته گذشته ایستادن چقدر برایتان دشوار بوده است؟
۷. در هفته گذشته راه رفتن روی سطوح ناهموار چقدر برایتان دشوار بوده است؟
۸. در هفته گذشته سوار شدن و پیاده شدن از ماشین چقدر برایتان دشوار بوده است؟
سوالات مربوط به کیفیت زندگی
۹. چند وقت به چند وقت مشکل رانتان توجه شما را به خود جلب می کند؟
۱۰. آیا در روش زندگیتان تغییری داده اید تا کارهایی را که می توانند به مفصل رانتان آسیب برسانند، کمتر انجام دهید؟ (مثلا استفاده از توالت فرنگی به جای توالت ایرانی و خواندن نماز به صورت نشسته و ...)
۱۱. نداشتن اطمینان کافی به مفصل رانتان تا چه حدی برای شما ایجاد مزاحمت و ناراحتی کرده است؟
۱۲. به طور کلی با مفصل رانتان چقدر مشکل دارید؟