پرسشنامه ناتوانی گردن (Neck Disability Index)

نام و نام خانوادگی(ضروری)
Hidden
MM slash DD slash YYYY
۱. شدت درد (جمله ای كه به وضعيت امروز شما نزديكتر است، انتخاب نمایید).
۲. كارهای شخصی{حمام كردن، لباس پوشيدن و... }- (جمله ای كه به وضعيت امروز شما نزديكتر است، انتخاب نمایید.)
۳. بلند كردن اجسام ( جمله ای كه به وضعيت امروز شما نزديكتر است، انتخاب نمایید).
۴. مطالعه كردن ( جمله ای كه به وضعيت امروز شما نزديكتر است، انتخاب نمایید).
۵. سردرد (جمله ای كه به وضعيت امروز شما نزديكتر است، انتخاب نمایید).
۶. تمرکز کردن (جمله ای كه به وضعيت امروز شما نزديكتر است، انتخاب نمایید).
۷. کار کردن (جمله ای كه به وضعيت امروز شما نزديكتر است، انتخاب نمایید).
۸. رانندگی کردن (جمله ای كه به وضعيت امروز شما نزديكتر است، انتخاب نمایید).
۹. خوابیدن ( جمله ای كه به وضعيت امروز شما نزديكتر است، انتخاب نمایید).
۱۰. فعالیتهای تفریحی (جمله ای كه به وضعيت امروز شما نزديكتر است، انتخاب نمایید).