پرسشنامه ارزیابی ناتوانی کمردرد (Oswestry Disability Index)

نام و نام خانوادگی(ضروری)
Hidden
MM slash DD slash YYYY
۱.شدت درد(ضروری)
۲.کارهای شخصی ( حمام کردن لباس پوشیدن و ...)(ضروری)
۳.بلند کردن اجسام(ضروری)
۴. راه رفتن(ضروری)
۵. نشستن(ضروری)
۶. ایستادن(ضروری)
۷. خوابیدن(ضروری)
۸. فعالیت جنسی(ضروری)
۹. زندگی اجتماعی(ضروری)
۱۰. مسافرت کردن (داخل شهر و خارج شهر)(ضروری)