پرسشنامه ناتوانی شانه، بازو و دست (Quick Dash)

نام و نام خانوادگی(ضروری)
Hidden
MM slash DD slash YYYY
اين پرسشنامه حاوی پرسشهايی در مورد علائمی که داريد و توانايی شما در انجام فعاليت های خاص است. لطفا بر اساس شرايطتان طی هفته گذشته پاسخ دهيد. اگر طی یک هفته گذشته کار مورد نظر را انجام نداده ايد، لطفا تخمين بزنيد که کدام پاسخ بيشترين تطابق را با شرايط شما دارد. مهم نيست که شما با کدام دست يا بازويتان کار مورد نظر را انجام می دهيد، لطفا به پرسشها بر اساس توانايی انجام کار مورد نظر بدون توجه به چگونگی انجام کار، پاسخ دهيد.
۱. باز کردن در مربای سفت يا تازه
۲. انجام کارهای سنگين خانه (مثل شستن ديوارها يا کف زمين)
۳. حمل کردن کيف يا ساک خريد
۴. شستشوی پشتتان
۵. استفاده از چاقو برای بريدن مواد غذايی
۶. انجام فعاليت های تفريحی که با مقداری نيرو انجام می شود يا روی بازو، شانه يا دستتان فشار می آورد (مثل گلف، تنيس يا چکش کاری)
۷. طی ۱ هفته گذشته مشکل بازو شانه يا دستتان تا چه اندازه با فعاليت های اجتماعی طبيعی تان با خانواده، دوستان، همسايه ها يا گروههای مختلف تداخل کرده است؟
۸. آيا طی ۱ هفته گذشته به خاطر مشکل بازو، شانه يا دستتان شما در شغلتان يا ساير فعاليت های روزمرۀ معمول محدوديتی داشته ايد؟
۹. به شدت درد بازو، شانه یا دست خود طی یک هفته گذشته چه امتیازی می دهید؟
۱۰. به شدت گزگز و مورمور (سوزن سوزن شدن) بازو، شانه یا دست خود طی یک هفته گذشته چه امتیازی می دهید؟
۱۱. طی ۱ هفته گذشته، به خاطر درد در بازو، شانه يا دستتان چه قدر در خوابتان مشکل داشته ايد؟