پرسشنامه سلامت عمومی GHQ

نام و نام خانوادگی(ضروری)
Hidden
MM slash DD slash YYYY
۱) آیا قادر بوده اید در انجام امور خویش تمرکز لازم را داشته باشید؟
۲) آیا ابه خاطر نگرانی دچار بی خوابی شده اید؟
۳) آیا احساس می کنید که فرد مفیدی بوده اید؟
۴) آیا احساس می کنید که قادر به تصمیم گیری در امور بوده اید؟
۵) آیا دائما تحت فشار بوده اید؟
۶) آیا احساس می کنید که نتوانسته اید بر مشکلات خود غلبه کنید؟
۷) آیا قادر بوده اید از زندگی روزمره خویش لذت ببرید؟
۸) آیا قادر بوده اید با مشکلات خویش مواجه شوید؟
۹) آیا احساس غمگینی یا افسردگی نموده اید؟
۱۰) آیا اعتماد به نفس خود را از دست داده اید؟
۱۱) آیا فکر کرده اید که فرد بی ارزشی بوده اید؟
۱۲) با درنظر گرفتن همه جوانب امور آیا احساس کرده اید که در حد قابل قبولی خوشحال بوده اید؟