عناوین نگارش شده توسط دکتر قاروی آهنگر

تنوسینوویت دکرون ، علتی برای درد شست

تیر 13, 1398/توسط دکتر آزاده قاروی آهنگر

سندرم خستگی مزمن

تیر 13, 1398/توسط دکتر آزاده قاروی آهنگر

تکارتراپی

تیر 13, 1398/توسط دکتر آزاده قاروی آهنگر

دررفتگی آرنج نوپایان  

تیر 13, 1398/توسط دکتر آزاده قاروی آهنگر

آرنج تنیس بازان (اپی کندیلیت خارجی)

تیر 13, 1398/توسط دکتر آزاده قاروی آهنگر

سندروم خروجی قفسه‌ سینه (Thoracic outlet syndrome)

تیر 13, 1398/توسط دکتر آزاده قاروی آهنگر

پارگی های روتاتورکاف

تیر 13, 1398/توسط دکتر آزاده قاروی آهنگر

آسیب آرنج در ورزش های پرتابی

تیر 13, 1398/توسط دکتر آزاده قاروی آهنگر

تمرینات ورزشی در درمان گیرافتادگی عصب اولنار در آرنج

تیر 13, 1398/توسط دکتر آزاده قاروی آهنگر

تمرینات ورزشی در درمان درد بالاتراز کمر

تیر 13, 1398/توسط دکتر آزاده قاروی آهنگر

تمرینات ورزشی در درمان آسیب رباط داخلی آرنج(اولنار کلترال)

تیر 13, 1398/توسط دکتر آزاده قاروی آهنگر

تمرینات ورزشی در آسیب دیدگی تاندون مچ دست

تیر 13, 1398/توسط دکتر آزاده قاروی آهنگر
بارگذاری موارد بیشتر