تمرینات ورزشی برای درمان اسپاسم گردن

تمرینات ورزشی برای درمان اسپاسم گردن شامل تعدادی تمرین درمانی برای بهبود و کاهش درد اسپاسم گردن است.

در حین تمرین از انجام حرکات ورزشی که باعث افزایش درد می شوند خودداری نمایید.

سر خود را به سمت راست چرخانده و دست هایتان را در پشت سر قلاب کنید.
اجازه دهید چانه شما با کمک وزن بازوها به سمت راست قفسه سینه کشیده شود.
عضلات خود را شل کنید.
تا شماره ۱۵ نگه دارید.
این حرکت را ۳ بار تکرار کنید.
برای انجام در سمت مقابل،
سر را به سمت چپ بچرخانید و دست هایتان را پشت سر قلاب کنید.
اجازه دهید وزن بازوها چانه شما را به سمت چپ قفسه سینه بکشد.
عضلات خود را شل کنید.
تا شماره ۱۵ نگه دارید.
این حرکت را ۳ بار تکرار کنید.

چین دادن چانه برای درمان اسپاسم گردن

نوک انگشتان دست را روی چانه قرار دهید و به آرامی سر خود را به عقب فشار دهید.
هنگامی که سر را به عقب می برید, همچنان به سمت جلو نگاه کنید.
این حرکت را به مدت ۵ ثانیه نگه داشته و ۵ بار تکرار نمایید.

کشش عضله اسکالن

در حالت نشسته یا ایستاده،
دست هایتان را پشت کمر بهم گره کنید.
شانه چپ را پایین‌ آورده و سر خود را تا زمانی که احساس کشش ایجاد شود،
به سمت راست خم کنید.
این وضعیت را به مدت ۱۵ تا ۳۰ ثانیه حفظ کرده و سپس به حالت اول برگردید.
سپس شانه راست را پایین‌ آورده و سر خود را به سمت چپ خم کنید و ۱۵ تا ۳۰ ثانیه صبر نمایید.
این حرکت را در هر طرف ۳ بار تکرار کنید.

کشش چرخش گردن

گردن خود را به سمت راست بچرخانید.کف دست راست خود را بر روی سمت چپ چانه قرار داده و چانه را با کف دست به سمت شانه راست فشار دهید.
این حرکت را تا ۱۰ شماره نگه داشته و ۳ بار تکرار نمایید.
برای انجام در سمت مقابل،
سر را به سمت چپ بچرخانید.
کف دست چپ را بر روی سمت راست چانه قرار داده و چانه را با کف دست به سمت شانه چپ فشار دهید.
این حرکت را تا ۱۰ شماره نگه داشته و ۳ بار تکرار نمایید.

فشار دادن کتف ها جهت درمان اسپاسم گردن

در حالت نشسته یا ایستاده‌،
در حالی که بازوها در کنار بدن است قرار بگیرید.
کتف‌های خود را به هم نزدیک کرده و ۵ ثانیه نگه دارید.
این حرکت را در ۲ ست ۱۵ تایی انجام دهید.

کشش توراسیک

روی صندلی نشسته و دست‌ها را به پشت سرتان برده و درهم قفل کنید.
به آرامی بدن خود را به سمت عقب قوس داده و به سقف نگاه کنید.
این حرکت را ۱۰ نوبت تکرار کنید و درطول روز چندین نوبت انجام دهید.

خم کردن گردن به جلو در حالت خوابیده

به پشت در حالیکه زانوها را خم کرده و کف پاها روی زمین قرار دارند دراز بکشید.
چانه را به قفسه سینه نزدیک کرده و سر را در حالیکه شانه ها روی زمین قرار دارند،
حدود ۷ سانتی متر از زمین بلند کنید.
این حرکت را به مدت ۱۰ ثانیه نگه داشته و ۵ بار تکرار نمایید.
تلاش نمایید که به تدریج این حرکت را ۲۰ الی ۳۰ ثانیه نگه دارید.

ترجمه توسط: دکتر عاطفه جوادی

منبع: Summit Medical Group

۴/۵ - (۱ امتیاز)