تمرینات ورزشی در درمان نیمه دررفتگی شانه

تمرینات ورزشی در درمان نیمه دررفتگی شانه برای بهبود وضعیت دردناک شانه

انجام این تمرینات را بلافاصله پس از توصیه درمانگر خود آغاز کنید.

چرخش خارجی ایزومتریک شانه

چرخش خارجی ایزومتریک شانه

در چهارچوب در بایستید درحالیکه دست آسیب دیده به سمت دیوار باشد
و آرنج را ۹۰ درجه خم کرده و پشت دست شما به دیوار تماس داشته باشد
پشت دست خود را به دیوار فشار دهید و برای ۵ ثانیه نگه دارید
این ورزش را برای ۲ ست ۱۵ تایی تکرار نمایید.

چرخش داخلی ایزومتریک شانه

چرخش داخلی ایزومتریک شانه

در چهارچوب در بایستید و آرنج را ۹۰ درجه خم کرده و کف دست خود را به چهارچوب در تماس دهید
کف دست خود را فشار دهید و برای ۵ ثانیه نگه دارید
این ورزش را برای ۲ ست ۱۵ تایی تکرار نمایید.

ادداکشن ایزومتریک شانه

ادداکشن ایزومتریک شانه

یک بالشت بین قفسه سینه و بازوی خود قرار دهید و
سعی کنید با بازوی خود به آن فشار وارد نمایید و برای ۵ ثانیه در این حالت نگه دارید
این حرکت را برای ۲ ست ۱۵تایی تکرار کنید.

فلکشن ایزومتریک شانه

فلکشن ایزومتریک شانه

روبروی دیوار بایستید درحالیکه‌ آرنج دست آسیب دیده ۹۰ درجه خم بوده و کنار بدن قرارگیرد
دست خود را مشت کرده و به دیوار فشار دهید
این حرکت را برای ۲ ست ۱۵تایی تکرار نمایید.

اکستنشن ایزومتریک شانه

اکستنشن ایزومتریک شانه

پشت به دیوار بایستید درحالیکه‌ی آرنج دست آسیب دیده به دیوار برخورد کند
آرنج خود را به دیوار فشار دهید و ۵ ثانیه نگه دارید
این حرکت را برای ۲ ست ۱۵تایی تکرار نمایید.

ابداکشن ایزومتریک شانه

تمرینات ورزشی ابداکشن ایزومتریک شانه در درمان نیمه دررفتگی شانه

کنار دیوار در حالیکه دست آسیب دیده نزدیک کنار دیوار باشد بایستید و آرنج خود را ۹۰ درجه خم نمایید
درحالیکه درتلاش برای دور کردن بازو از بدن هستید کنار بازوی خود را به دیوار فشار دهید.
۵ ثانیه نگه داشته و سپس رها نمایید این حرکت را برای ۳ ست ۵تایی تکرار کنید.

خم و راست کردن فعال آرنج

خم و راست کردن آرنج

کف دست آسیب دیده را روی شانه سمت مقابل گذاشته و تا جایی که میتوانید آرنج را خم کنید
سپس آرنج را تا جایی که میتوانید صاف کنید
این حرکت را در دو ست ۱۵ تایی انجام دهید.

چرخش داخلی بازو در برابر مقاومت

چرخش قسمت داخلی بازو در برابر مقاومت

از کنار نزدیک در بایستید طوری که کل بازوی آسیب دیده به در نزدیک باشد
به انتهای باند الاستیک گره بزنید و در سطح کمر به در ببندید
انتهای دیگر باند را با دست آسیب دیده نگه دارید
آرنج همان سمت را ۹۰ درجه خم کنید
آرنج را کنار بدن قرار دهید
آرنج را به سمت بدن خود (به داخل) بچرخانید و به آرامی به نقطه شروع حرکت برگردانید
مطمئن شوید که ساعد موازی با زمین است
این کار را در دو ست ۸ تا ۱۲ تایی انجام دهید.

چرخش خارجی شانه در مقابل مقاومت

چرخش قسمت خارجی شانه در برابر فشار TRX

از پهلو کنار یک در بایستید
طوری که شانه آسیب دیده دور از در باشد
انتهای یک باند الاستیک را گره زده و در ارتفاع کمر به در ببندید
انتهای دیگر باند را با دست آسیب دیده نگه دارید
آرنج را در کنار بدن خود با زاویه ۹۰ درجه و طوری که ساعد به موازات زمین باشد قرار دهید
بازوی خود را به خارج و دور از کمر بچرخانید و به آرامی به نقطه شروع حرکت برگردانید
۱۰ بار تکرار کنید و دو ست ۱۵ تایی از این کار را انجام دهید.

تمرینات بورسیت شانه

حرکت اسکپشن در درمان نیمه دررفتگی شانه

طوری بایستید که بازو در کنار بدن و آرنج صاف باشد
به آرامی بازوهای خود را تا سطح چشم بالا بیاورید
در حین بالا آوردن بازوها
آنها را کمی از هم دور کنید طوری که حدود ۳۰ درجه با بدن شما زاویه دار شوند
شست‌ها به سمت سقف باشد
۲ ثانیه نگه دارید و به آرامی پایین بیاورید
دو ست ۱۵ تایی انجام دهید
این کار را با نگه داشتن یه قوطی کنسرو یا وزنه سبک پیشرفت دهید و هنگامی که انجام آن آسان‌تر شد وزن وزنه را افزایش دهید.

تقویت عضله لتیسموس دورسی

تقویت عضله لتیسموس دورسی

روی یک صندلی سفت بنشینید
دست ها را روی صندلی کنار بدن خود قرار دهید
و باسن خود را از صندلی جدا کنید این حالت را برای ۵ ثانیه نگه دارید و شل کنید
این حرکت را برای ۲ ست ۱۵تایی تکرار نمایید.

شنا با حرکت اضافه

شنا برای تمرینات ورزشی در درمان نیمه دررفتگی شانه 

دست ها و زانوها را روی زمین گذاشته و به اندازه عرض شانه از هم فاصله داده و پاها را از زمین بلند کنید
پشت خود را تا جای ممکن انحنا داده و شانه ها را گرد کنید(این قسمت همان حرکت اضافه شنا است)
آرنج را خم کرده و بدن خود را به زمین نزدیک کنید
به موقعیت اولیه برگشته و پشت خود را مجددا انحنا دهید
۲ ست ۱۵ تایی این حرکت را انجام دهید.

ورزش روئینگ

حرکت روئینگ در درمان نیمه دررفتگی شانه

میانه یه باند الاستیک را به در ببندید یا دور یک جسم محکم (که تکان نخورد) بپیچید
هر انتها را با یک دست بگیرید
روی صندلی بشینید و بازو را ۹۰ درچه خم کنید و هر انتهای باند را با یک دست نگه دارید
ساعد را عمود نگه دارید و آرنج را در سطح شانه
۹۰ درجه خم کنید
باند را به سمت عقب بکشید و کتف هایتان را بهم نزدیک کنید.

ابداکشن در حالت افقی

ابداکسیون شانه در حالت افقی

روی لبه تخت بر روی شکم دراز بکشید بطوریکه بازوی سمت آسیب دیده از لبه تخت آویزان باشد
در حالیکه انگشت شست به بالا اشاره می‌کند
بازو را بالا آورده تا موازی با زمین شود
این حرکت را ۲ ثانیه نگه دارید و سپس به آرامی بازو را پایین بیاورید
در ابتدا این حرکت را بدون وزنه شروع کنید و به تدریج با افزایش قدرت
یک وزنه سبک مانند قوطی کنسرو را بدست بگیرید
این حرکت را در ۲ ست ۱۵ تایی انجام دهید.

فلکسیون شانه

فلکشن شانه

درحالیکه دست هایتان کنارتان اویزان است بایستید
بازو را صاف از به سمت روبرو بالا تا جایی که میتوانید بالا بیاورید
۵ثانیه نگه دارید و سپس بازو را کنار بدن برگردانید
حرکت را ۲ست ۱۵ تایی تکرار کنید.

اکستنشن شانه

اکستنشن شانه

در حالیکه بازو در کنار بدنتان قرار دارد بایستید
بازو سمت اسیب دیده را به عقب حرکت دهید
بازو را صاف نگه دارید
۵ثانیه نگه دارید سپس به حالت اول برگردانید
۱۰ بار حرکت را تکرار کنید.

ابداکسیون شانه

ابداکسیون شانه

درحالیکه بازو‌ در کنار بدنتان قرار دارد بایستید،
بازو را از پهلو دور کرده و به سمت سقف بالا بیاورید،۱۰ثانیه نگه دارید
سپس به حالت اول برگردانید.۱۰بار حرکت را تکرار کنید
تمرینات ورزشی در درمان نیمه دررفتگی شانه

ترجمه توسط: دکتر زینب بساق زاده

منبع: Summit Medical Group

۵/۵ - (۱ امتیاز)