ورزش درمانی بی ثباتی مفصل گلنوهومرال

در این نوشته دکتر محسن چراغی و دکتر محمد رسول نظام آبادی فلوشیپ ستون فقرات و توانبخشی ضایعات نخاعی، در مورد … توضیحاتی ارائه کرده اند.

نوشته های اخیر دکتر نظام آبادی