تمرینات ورزشی پس از درمان شکستگی شست پا

تمرینات ورزشی پس از درمان شکستگی شست پا

دامنه حرکتی غیرفعال انگشت پا برای تمرینات ورزشی پس از درمان شکستگی شست پا

دامنه حرکتی غیرفعال انگشت پا

با کمک دست خود به آرامی مفصل انگشت آسیب دیده را خم و سپس آن را راست کنید.

این حرکت را به آرامی تکرار کنید و انگشت را در انتهای حرکت به مدت ۵ ثانیه نگه دارید.

این حرکت را ۳ نوبت در روز و در هرنوبت ۱۰ بار تکرار کنید.

بلند کردن حوله

بلند کردن حوله

در حالیکه پاشنه پا روی زمین است با انگشتان پا یک حوله را بلند کرده و رها کنید.

این حرکت را ۲۰ – ۱۰ نوبت تکرار کنید.

با آسان شدن حرکت با قراردادن یک کتاب یا وزنه کوچک روی حوله مقاومت را بیشتر کنید.

بالابردن انگشتان پا در حالت ایستاده برای تمرینات ورزشی پس از درمان شکستگی شست پا

بالا بردن انگشتان پا در حالت ایستاده

روی زمین صاف بایستید. با تکیه بر پاشنه پا، نوک انگشتان را از زمین بلند کنید.

۵ ثانیه صبر کنید و سپس انگشتان خود را روی زمین بگذارید.

دو ست ۱۵ تایی این حرکت انجام دهید.

بلند کردن پاشنه

بلندکردن پاشنه

پشت یک سکو یا صندلی بایستید به طوری که کف هر دو پا روی زمین باشد.

با کمک سکو یا صندلی، به مدت ۵ ثانیه بر روی پنجه بایستید.

سپس به آرامی و بدون کمک خود را به پایین بکشید. (در صورتیکه نیاز به تکیه و یا کمک گرفتن باشد منعی ندارد).

زمانیکه با انجام این ورزش درد کمتری احساس شود،

تلاش کنید که در حالیکه تنها روی پای آسیب دیده ایستاده اید، این حرکت را انجام دهید.

این حرکت را ۱۵ بار تکرار نمایید.

دو ست ۱۵ تایی که بین هر ست ۳۰ ثانیه استراحت وجود دارد انجام دهید.

کشش با حوله برای تمرینات ورزشی پس از درمان شکستگی شست پا

کشش با حوله

درحالیکه پای آسیب دیده به صورت کشیده در مقابل شما قرار گرفته روی یک سطح سفت بنشینید.

در این حالت حوله را به صورت حلقه دور انگشتان پا قراردهید و به سمت خود کشیده ،

به مدت ۳۰-۱۵ ثانیه نگه داشته و سپس رها کنید.

این حرکت را سه نوبت تکرار کنید.

رجمه توسط: دکتر روژین نیک رای

منبع: Summit Medical Group

امتیاز دهید post