سنجش تراکم استخوان - مزایا و معایب ازمایش تراکم استخوان