تمرینات ورزشی در کشیدگی عضلات پشت ساق پا - متخصصین طب فیزیکی و توانبخشی
تمرینات ورزشی در درمان شلی و ناپایداری (Laxity) مزمن مچ پا
تمرینات ورزشی در درمان آسیب دیدگی رباط قدامی صلیبی (ACL) - -درمان اسیب رباط صلیبی
کشیدگی تاندون آشیل